Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Hrušky

  oficiální web jihomoravské obce
  Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m.
 • Hrušky

  oficiální web jihomoravské obce
  Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m.
 • Hrušky

  oficiální web jihomoravské obce
  Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m.
 • Hrušky

  oficiální web jihomoravské obce
  Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m.

Obec Hrušky (německy Birnbaum) se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné krajině v nadmořské výšce 175 m.

Geomorfologicky je celý katastr obce součástí Dolnomoravského úvalu, který tvoří severní polovinu Vídeňské pánve. Poměrně málo jsou zastoupeny vodní plochy. Jihovýchodním okrajem obce protéká Svodnice II, z vodních nádrží je největší rybník na Zahajce. Klima je zde teplé a velmi suché, s průměrnou roční teplotou 9,5°C a ročním úhrnem srážek 538 mm.

Jedna z výhod obce spočívá v její výjimečné dopravní obslužnosti, leží na hlavním tahu Rakousko – Česko – Polsko a 4 km od dálniční komunikace Praha – Bratislava.”

Aktuálně z obce / Mohlo by vás zajímat


Aktuální Hlášení rozhlasu:

Hlášení rozhlasu - 09. 07. 2024

 

Ordinace praktického lékaře v Hruškách byla zrušena. Nevyzvednuté zdravotní karty jsou převedeny do ordinace MUDr. Kristýny Šerhákové na Poliklinice Břeclav, vedle lékárny. Telefon 519 303 240, mobil 704 422 315.Soukromý prodejce z Uherského Hradiště oznamuje občanům, že ve středu 10. 07. 2024 od 9.30 do 9.45 hodin bude před prodejnou Jednota prodávat vejce 90,- Kč a 150,- Kč za proložku, dále nové brambory, rajčata, okurky, papriku, cibuli, nový česnek, med, mák a loupané ořechy.


 


Firma JURIGA z Troskotovic bude ve středu 10. 07. 2024 ve 12:45 hodin na návsi prodávat nové brambory - 1 kg za 12,50 Kč, baleny po osmi kilogramech a novou cibuli - 1 kg za 20,- Kč, baleny po pěti kilogramech.


 


Pošta Partner Hrušky oznamuje, že ve středu 10. 07. 2024 bude odpoledne otevřeno pouze do 15.30 hodin.


 


 

Nepřehlédněte

V aktualitách najdete nové ceníky vodného a stočného.

Geoportál obce & Hřbitov obce

mapové aplikace pro občany

Život v Hruškách naplno

Vinařské akce během celého roku, sportovní akce Sokola, akce místních spolků Mužáků, hasičů, myslivců nebo zahrádkářů...

Vytvořte si své nezapomenutelné zážitky z Hrušek! 

 • Běh Boba Zháňala

  Běh Boba Zháňala

  sport
 • Hody

  Hody

  kultura
 • Disco ples

  Disco ples

  zábava
 • Otevřené sklepy

  Otevřené sklepy

  víno
 • Guláš cup

  Guláš cup

  gastro
 • Pálení čarodějnic

  Pálení čarodějnic

  zábava
 • Vánoční veselení

  Vánoční veselení

  kultura
 • Vinobraní

  Vinobraní

  víno

  Historie obce

  ...Hrušky jsou vesnicí kolonizační, založenou někdy na počátku 13. století.
  Asi v prostředku naší dědiny stojí obecní studna. Lid jí říká “U obecnice”. Tam prý stála velká, silná hruška. Jednou přišla k onomu místu žena s dítětem, která utíkala před nepřátelským vojskem. Měla velikou žízeň a proto se u té stuně napila. Aby se mohla snáze napíti, položila dítě, kterému řekla: “Tu lap”...
  zobrazit celou historii

  “Asi v prostředku naší dědiny stojí obecní studna. Lid jí říká “U obecnice”. Tam prý stála velká, silná hruška. Jednou přišla k onomu místu žena s dítětem, která utíkala před nepřátelským vojskem. Měla velikou žízeň a proto se u té stuně napila. Aby se mohla snáze napíti, položila dítě, kterému řekla: “Tu lap”. Ženě té se pak přezdívalo Tulapová, později Talábová, kteréžto jméno se v naší obci vyskýtá asi u 4 – 5 rodine. A podle té hrušky dostala dědina jméno Hrušky.” (Šoupalova pozůstalosti)
  Obec se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1368, kdy náležela k týneckému panství. Spolu s ním se Hrušky v 15. století dostaly k panství břeclavskému, které v roce 1638 koupili Lichtenštejnové a v jejichž držení vesnice zůstala až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 byla obec začleněna do soudního okresu Břeclav a hejtmanstvím náležela Hustopečím, v letech 1850 – 1855 a poté v letech 1868 – 1948 byla součástí hejtmanství, později okresu Hodonín. Pod nově vytvořený správní okres Břeclav připadly Hrušky roku 1949. Na znamení své vlastní správy měla obec i svou pečeť. Dochovala se pečeť s vyznačeným rokem 1622. Má kulatý tvar, v pečetním poli stojí hrušeň se čtyřmi větvemi, na jejichž koncích jsou plody, na levé větvi visí hrozen. Vedle stromu, po stranách heraldicky vpravo leží kosíř a vlevo srp, oba střenkou dolů a hrotem ven.

  Osou celého osídlení je komunikace, podél níž byla rozložena selská stavení. Podle tohoto půdorysu lze usuzovat, že Hrušky jsou vesnicí kolonizační, založenou někdy na počátku 13. století. Její obyvatelstvo bylo stíháno válečnými útrapami středověku i novověku, neboť blízkost uherské hranice a otevřenost krajiny neskýtala místnímu obyvatelstvu mnoho příležitostí k záchraně před častými válečnými i loupeživými vpády na Moravu. Velmi silně byly Hrušky poškozeny vpády Bočkajovců počátkem 17. století. Jejich nájezdy s sebou přinášely vždy velká utrpení. Rovněž třicetiletá válka, a to zvláště ve svém počátku, poznamenala naši obec. Po jejím skončení zůstalo z původních 52 osedlých gruntů 48 zpustlých, čímž se Hrušky zařadily mezi nejvíce zničené obce nynějšího okresu Břeclav. Znovu byly postiženy tureckým vpádem roku 1673, ale při sčítání lidu za Marie Terezie v roce 1763 zde žilo již 80 rodin s 521 obyvateli. Nejvíce obyvatelstva bylo napočítáno v roce 1961, kdy jejich počet byl stejný jako uvedený letopočet. Od té doby dochází k trvalému úbytku, takže při posledním sčítání lidu v roce 2001 zde žilo 1414 osob v 536 domech.

  V 18. století se v Hruškách připomíná lichtenštejnský dominikální dvůr, ke kterému byli povinni robotovat poddaní jak z Hrušek, tak z okolních obcí např. Týnce a Nové Vsi. Desátek odváděli hrušečtí poddaní břeclavské vrchnosti, novoveskému faráři byli povinni odvádět 48 měřic sypaného obilí, 48 kuřat a 192 vajec. Obec byla, díky přírodním a klimatickým podmínkám, vždy zemědělsky zaměřena a zemědělství bylo hlavním zdrojem obživy jejich obyvatel. To sebou přinášelo i činnosti související se zemědělstvím. V obci se připomíná Místní družstvo pro chov hovězího dobytka, které vedlo plemennou knihu pro potřeby chovatelské práce, rovněž obec při své správě zajišťovala chov plemenných zvířat. Vodní družstvo se zase zabývalo melioračními projekty pro zregulování Svodnice protékající obcí, čímž by se zabránilo zaplavování úrodných pozemků a zlepšilo jejich obdělávání. V roce 1926 se z lichtenštejnského panství prodávala zájemcům půda. Zbývající část pozemků dala vzniknout v Hruškách třem tzv. zbytkovým statkům. Jejich majiteli se stali pánové Harásek, Fajman, Hrdlička (později Kotrnec). Později tyto statky přešly do vznikajícího Jednotného zemědělského družstva. Jednotné zemědělské družstvo Hrušky se stalo časem největší pracovní příležitostí pro obyvatele obce. V roce 1973 se spojilo s JZD Týnec a poté v roce 1975 ještě s JZD Moravská Nová Ves a vzniklo tak JZD Jana Černého se sídlem v Moravské Nové Vsi, které v okresním měřítku dosahovalo velmi dobrých výsledků. V současnosti je Zemědělské družstvo v likvidaci a vznikly tři nové společnosti zabývající se zemědělskou výrobou a to Agrotrend Hrušky spol. s r.o., Forest-Agro s r.o. Hrušky a Selvem spol. s r.o. Hrušky.

  Do života obce zasáhla rovněž železnice procházející naší obcí. “Severní dráha císaře Ferdinanda” v úseku Břeclav – Olomouc byla slavnostně otevřena 1. 5. 1841 a mimo jiné znamenala i pracovní příležitost pro mnoho hrušeckých občanů. Nádraží bylo v Hruškách zřízeno roku 1911 avšak na místě, které je od samotné obce vzdáleno asi 2 km. V historických pramenech se uvádí, že to bylo především díky zájmu majitele břeclavského cukrovaru p. Kuffnera, který chtěl nádraží využívat jako překladiště cukrové řepy. Pro osobní přepravu byla proto roku 1926 zřízena v Hruškách zastávka.

  Tak jako ostatní obce a města poznamenaly i Hrušky obě světové války. Obětem 1. světové války je věnován pomník se jmény padlých spoluobčanů umístěný před budovu místní školy v roce 1925. Řada mužů z naší obce vstoupila za 1. světové války do legií, se kterými se účastnili bojů na Rusi, v Itálii i ve Francii. V obci byla rovněž ustavena jednota Československé obce legionářské, která dala zhotovit padlému legionáři, hrušeckému rodákovi Františku Benešovi, pamětní mramorovou desku a osadili ji na budovu místní školy. Také za 2. světové války bojovali naši rodáci v zahraničních armádách. Ty, kteří se konce války nedočkali připomínají pamětní desky, původně umístěné na fasádě školy. Dnes, po opravě fasády je naleznete na samostatném kameninovém podstavci před školou. V době 2. světové války se v obci, za pomoci místních spoluobčanů, krátce ukrývala parašutistická skupina Clay se svou vysílačkou Eva. Všem třem členům této skupiny je věnována pamětní deska umístěná na místě jejich bývalého úkrytu. Hrušky byly osvobozeny 13. 4. 1945 sovětskými vojsky, zvláště se na osvobození podílela druhá střelecká rota 333. střeleckého pluku pod vedením poručíka Kovalenka. Osvoboditelům je věnován památník – socha sovětského vojína u obecního úřadu.

  Jestli Vás tento stručný výlet do historie naší obce zaujal, můžeme Vám nabídnout publikaci s názvem “Hrušky – občané své obci”, kde je historie obce popsána asi na 200 stranách. Dále byl při příležitosti oslav 100 let školy vydán almanach s názvem “Škola v Hruškách” zachycující její vývoj za posledních 100 let. V případě zájmu o uvedené publikace, je možné tyto objednat na Obecním úřadu v Hruškách. ”

  mohlo by se vám hodit

  Důležitá telefonní čísla

  • Mezinárodní tísňové volání
   112
  • Tísňové volání Policie ČR
   158
  • Tísňové volání rychlá zdravotní pomoc
   155
  • Tísňové volání hasiči
   150
  • Tísňové volání městská policie
   156
  • Policie ČR, oddělení Břeclav
   974 632 111
  • Městská policie Břeclav
   519 373 876
  • Městská policie Moravská Nová Ves
   774 600 054
  • Hasiči, Břeclav
   950 615 103, 950 630 110
  • Poruchy el. proudu
   800 225 577
  • Poruchy plynu
   1239
  • Poruchy vodovodu, VaK Hodonín
   518 305 911
  • Poruchy telefonních stanic
   800 123 456
  • První pomoc – dospělí
   519 305 202
  • První pomoc – děti
   519 315 263
  • První pomoc – zubní
   519 303 213
  • Nemocnice Břeclav
   519 315 111
  • Pohřební služba – Kelemen
   519 326 046
  • Pohřební služba – Pelikán
   603 507 954
  • Krajská hygienická stanice
   545 211 221
  • Informace o tel. číslech v ČR
   1180
  • Informace o tel. číslech v zahraničí
   1181
  • Informace autobusy – BORS
   519 444 255
  • Informace vlaky
   972 632 472
  • Letiště Břeclav
   534 001 823
  • Informace – Integrovaný dopravní systém
   543 174 317