Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Členové zastupitelstva

 • Filipovičová Jana, Bc. – starostka obce, 519 343 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Babisz Marek, Ing. místostarosta obce, 519 343 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • členové: Dresler Petr Mgr., Ph.D.Helešic Stanislav Mgr., Jančálková Ivana Bc., Kohútová Aneta Ing., Koníček Boris, Ondrášková Lenka Ing., Rajchmanová Jaroslava Ing., Říha Jakub, Ing., Smetana Jaroslav, Snopek Jaroslav Ing., Špacír Marek, Vališová Kateřina DIS., Tichý Petr Ing.

Změny smlouvy o dodávce pitné vody, přehlášení odběru při změně majitele nemovitosti, zrušení smlouvy je nutno vyřídit osobně na zákaznickém  středisku společnosti, úřední hodiny jsou v pondělí a středu 8:00-17:00 hod, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě .

Úpravu výše zálohy je možno na zákaznickém  středisku provést telefonicky (518 305 911, 518 305 963). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Připomínky, reklamace fakturovaného množství, změny platebních podmínek vyřešíte na oddělení fakturace (518 305 923). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Hlášení závad, poruch, havárií vodovodních přípojek i vodovodních řadů, zpozorované úniky vody poškození plomby  a jiné závažné skutečnosti je možné provést na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba (800 800 825). V běžnou pracovní dobu lze využít i tel. spojení na pracovníky střediska údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek, provoz Hodonín. Akutní stavy řešíme pohotovostní službou – montérem s připraveností k zásahu po 24 hodin denně. Závady na vnitřní části vodovodních přípojek (za vodoměrem) je nutno řešit s instalatérskou firmou.

Zřízení nové vodovodní přípojky se řídí standartním postupem v následujících krocích:

 1. Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém  středisku u technika
 2. Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou
 3. Projednání a schválení technického řešení na VaK Hodonín, a.s.
 4. Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi
 5. Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
 6. Žádost o napojení nemovitosti na veřejný vodovod na předepsaném tiskopise
 7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na dodávku vody, zaplacení zálohy na zřízení přípojky
 8. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
 9. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
 10. Realizace vodovodní přípojky včetně montáže vodoměru a její uvedení do provozu
 11. Kolaudace, je-li vyžadována
  (body 1.- 4.  řeší obvykle projektant)

Technické podrobnosti ke zřízení vodovodní přípojky, jejímu provedení, umístění vodoměru a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Realizace nové přípojky je zpoplatněna dle ceníku VaK.

Zrušení vodovodní přípojky na žádost majitele se řídí standartním postupem v následujících krocích:

 1. Písemná žádost o zrušení vodovodní přípojky na předepsaném tiskopise
 2. Dohodnutí termínu provedení zrušení, uhrazení zálohy
 3. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
 4. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
 5. Fyzické odpojení přípojky od vodovodního řadu a zapravení navrtané díry pro přípojku opravnou tvarovkou či potrubím
 6. Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení vodovodní přípojky,  způsobu provedení a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=302, případně v „Hodonínských standardech“,  jež jsou zde uveřejněny. Zrušení přípojky je zpoplatněno dle ceníku VaK.

Úplný oficiální název: Obec Hrušky

Důvod a způsob založení: 

Obec Hrušky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (který byl později zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Obec Hrušky je veřejnoprávní korporací, samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou, která disponuje vlastním majetkem a hospodaří  na základě rozpočtu.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

Příjem žádostí o informace: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56  Hrušky

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Vstup do registru oznámení

Aktuální informace ohledně tohoto problému a mimořádná opatření

Kontakty

Důležité odkazy: 

Ministerstvo zdravotnictví a jeho speciální web ke koronaviru

Aktuální počet nakažených v JMK dle Krajské hygienické stanice BRNO

Rady a doporučení jak se chovat v domácí karanténě

Aktuální opatření dle MZČR

Seznam odběrných míst v JMK:

Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Poliklinika Lesná Brno (RAPID TEST, PCR)

Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Nemocnice Břeclav

Spadia Lab, a. s., Břeclav