Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Vodovod a kanalizace

Změny smlouvy o dodávce pitné vody, přehlášení odběru při změně majitele nemovitosti, zrušení smlouvy je nutno vyřídit osobně na zákaznickém  středisku společnosti, úřední hodiny jsou v pondělí a středu 8:00-17:00 hod, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě .

Úpravu výše zálohy je možno na zákaznickém  středisku provést telefonicky (518 305 911, 518 305 963). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Připomínky, reklamace fakturovaného množství, změny platebních podmínek vyřešíte na oddělení fakturace (518 305 923). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Hlášení závad, poruch, havárií vodovodních přípojek i vodovodních řadů, zpozorované úniky vody poškození plomby  a jiné závažné skutečnosti je možné provést na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba (800 800 825). V běžnou pracovní dobu lze využít i tel. spojení na pracovníky střediska údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek, provoz Hodonín. Akutní stavy řešíme pohotovostní službou – montérem s připraveností k zásahu po 24 hodin denně. Závady na vnitřní části vodovodních přípojek (za vodoměrem) je nutno řešit s instalatérskou firmou.

Zřízení nové vodovodní přípojky se řídí standartním postupem v následujících krocích:

 1. Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém  středisku u technika
 2. Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou
 3. Projednání a schválení technického řešení na VaK Hodonín, a.s.
 4. Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi
 5. Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
 6. Žádost o napojení nemovitosti na veřejný vodovod na předepsaném tiskopise
 7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na dodávku vody, zaplacení zálohy na zřízení přípojky
 8. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
 9. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
 10. Realizace vodovodní přípojky včetně montáže vodoměru a její uvedení do provozu
 11. Kolaudace, je-li vyžadována
  (body 1.- 4.  řeší obvykle projektant)

Technické podrobnosti ke zřízení vodovodní přípojky, jejímu provedení, umístění vodoměru a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Realizace nové přípojky je zpoplatněna dle ceníku VaK.

Zrušení vodovodní přípojky na žádost majitele se řídí standartním postupem v následujících krocích:

 1. Písemná žádost o zrušení vodovodní přípojky na předepsaném tiskopise
 2. Dohodnutí termínu provedení zrušení, uhrazení zálohy
 3. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
 4. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
 5. Fyzické odpojení přípojky od vodovodního řadu a zapravení navrtané díry pro přípojku opravnou tvarovkou či potrubím
 6. Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení vodovodní přípojky,  způsobu provedení a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=302, případně v „Hodonínských standardech“,  jež jsou zde uveřejněny. Zrušení přípojky je zpoplatněno dle ceníku VaK.

 
Název Velikost Vyvěšeno
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pasport kanalizace  

563.7KB 2019-12-18 16:56:23 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Materiál kanalizace  

998.5KB 2019-12-18 16:56:04 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Mapa kanalizace  

1019.3KB 2019-12-18 16:55:48 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Informace pro odběratele  

150.1KB 2019-12-18 16:55:27 Stáhnout