POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

Potřebuji si vyřídit

Občanské průkazy, Rodné listy, Úmrtní listy, Oddací listy – Matriční agenda

Výkon matriční agendy pro správní obvod obcí Hrušky, Moravská Nová Ves a Týnec v přenesené působnosti vykonává Úřad městyse Moravské Nová Vsi.

 Vystavuje:
– rodné listy a jejich kopie pokud je místem narození správní obvod
– úmrtní listy a jejich kopie pokud je místem úmrtí správní obvod
– oddací listy a jejich kopie, pokud je místem sňatku správní obvod

Kontakt:

 Městys Moravská Nová Ves
nám. Republiky 207
Moravská Nová Ves
691 55

 tel.: 519 342 202

Informace k výměně občanských průkazů   ***Leták_VýměnaOP.pdf (velikost cca 1,3 MB)


Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Hrušky provádí v rámci přenesené působnosti:

– ověření pravosti podpisu (legalizace)
– ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

– listina, na níž má být podpis ověřen
– průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

– originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
– opis nebo kopie této listiny (kopii možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 20 Kč za každou i započatou stránku originálu.


Přidělení čísla popisného (evidenčního)

Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:

– písemnou žádost   odkaz na formulář
– kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci (kopie)
– geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Potvrzení o přidělení čísla popisného (evidenčního)


Řízení podle stavebního zákona

Pro obec Hrušky zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního řízení a stavebního řádu Stavební úřad Městského úřadu v Břeclavi.

V rozsahu své působnosti:

– vede územní  řízení
– vede stavební řízení
– vede kolaudační řízení
– vede řízení o přestupcích a správních deliktech
– přijímá ohlášení drobných staveb a udržovacích prací

Kontakt:

 Městský úřad
Stavební úřad
nám. T.G.M. 3
Břeclav, 690 81

tel. 519 311 111


Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů vyřizuje obecní nebo městský úřad pověřený vedením matriky. Pro obec Hrušky tuto činnost zajišťuje městys Moravská Nová Ves. Žádost je proto možné podat zde nebo na kterémkoli jiném obecním nebo městském úřadě pověřeném vedením matriky.


Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Hruškách na základě zmocnění zákonů vydává tyto druhy potvrzení:

  1. Potvrzení o trvalém pobytu

Potvrzení lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši Kč 20,–. Do potvrzení se mimo jiné uvádí jméno a příjmení osoby, které je potvrzení vydáno, a také pro jaký účel je potvrzení vydáváno.

  1. Potvrzení o zaplacení místního poplatku

Vydáváme potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. zkráceně poplatku za odpady, poplatku ze psa a dalších. Za vydání tohoto potrvzení se platí správní poplatek ve výši Kč 20,–. Do potvrzení se uvádí účel pro který se potvrzení vydává.

  1. Potvrzení o přidělení čísla popisného

viz přidělení čísla popisného (evidenčního)


Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Hruškách jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Hrušky. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v pracovní pondělí a úterý v době od 8 do 16 hodin. Pro přihlášení si s sebou přineste:

         platný občanský průkaz

         jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)

         pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)

         nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a případně také prokázat svoji totožnost

         Kč 50,– na správní poplatek

         rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.


Odhlášení z trvalého pobytu


 

Formulář na povolení kácení dřevin

Poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb.


Vodovod a kanalizace


Vítání občánků


Žádost o přidělení č. popisného, evidenčního