VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

Platné obecně závazné vyhlášky

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrušky

OZV č, 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf

OZV č. 1/2013, kterou se ruší OZV obce Hrušky č.5/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2011, o místních poplatcích. .pdf

OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního dopadu

OZV č. 4/2011 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a podobných zařízení pro plašení špačků ve vinicích

OZV. č. 3/2011, kterou se ruší OZV č. 2/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Hrušky a OZV č. 4/2004,kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Hrušky

OZV č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky a o systému nakládání se stavebním odpadem

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky a o systému nakládání se stavebním odpadem

OZV ze dne 30.6.1995 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV č. 1/2009 o požárním řádu

OZV ze dne 11.4.1996 o řádu pohřebiště obce Hrušky

OZV č. 1/2003 o závazných částech  č. I územního plánu obce  (vyhláška není v elektronické formě)

OZV č. 1/2001, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce a systému nakládání se stavebním odpadem

OZV č. 1/03 o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Hrušky

OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky

OZV č. 3/03, kterou se mění OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky

OZV č. 2/05 o čistotě a pořádku v obci Hrušky

OZV č. 2/07 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ

___________________________________________________________________________

Nařízení obce Hrušky

Nařízení obce Hrušky č. 1/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí na území obce Hrušky

Nařízení obce Hrušky č. 1/2012, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

Nařízení Obce Hrušky č. 1/2016, kteým se stanovuje maximáIní cena za při|ožení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidIa