VODOVOD A KANALIZACE

Vodovod a kanalizace

 

Informace pro odběratele: Informace pro odběratele

Mapa kanalizace Hrušky: Mapa kanalizace ; Materiál kanalizace ; Pasport kanalizace

Kontaktní informace na provozovatele vodovodu v obci

 

kontakt na najdete jej na adrese vyřídíte telefon
vedení společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s, Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín www.vak-hod.cz, vak@vak-hod.cz 518 305 911, 518 305 912
dispečink Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín hlášení havárií, poruch , závad, úniků vody, poškození plomby 800 800 825, 723 446 499
zákaznické centrum Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 HodonínPO, ST 8:00-17:00 smlouvy, platby, zálohy, faktury, reklamace faktur, vyřizování nových přípojek 518 305 963, 518 305 923, 518 305 917, 518 305 944
středisko údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek, provoz Hodonín Na Salajce 4330, 695 01 Hodonín (areál ČOV) pevná linkavedoucítechnikmistr 518 353 173602 785 335724 009 950602 793 965
laboratoř – pitná voda areál úpravny vody Bzenec – Přívoz kvalita vody v síti, provádění rozborů vody 518 332 023


Změny smlouvy o dodávce pitné vody, přehlášení odběru při změně majitele nemovitosti, zrušení smlouvy
je nutno vyřídit osobně na zákaznickém  středisku společnosti, úřední hodiny jsou v pondělí a středu 8:00-17:00 hod, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě .

Úpravu výše zálohy je možno na zákaznickém  středisku provést telefonicky (518 305 911, 518 305 963). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Připomínky, reklamace fakturovaného množství, změny platebních podmínek vyřešíte na oddělení fakturace (518 305 923). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.

Hlášení závad, poruch, havárií vodovodních přípojek i vodovodních řadů, zpozorované úniky vody poškození plomby  a jiné závažné skutečnosti je možné provést na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba (800 800 825). V běžnou pracovní dobu lze využít i tel. spojení na pracovníky střediska údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek, provoz Hodonín. Akutní stavy řešíme pohotovostní službou – montérem s připraveností k zásahu po 24 hodin denně. Závady na vnitřní části vodovodních přípojek (za vodoměrem) je nutno řešit s instalatérskou firmou.

Zřízení nové vodovodní přípojky se řídí standartním postupem v následujících krocích:

1. Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém  středisku u technika
2. Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou
3. Projednání a schválení technického řešení na VaK Hodonín, a.s.
4. Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi
5. Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
6. Žádost o napojení nemovitosti na veřejný vodovod na předepsaném tiskopise
7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na dodávku vody, zaplacení zálohy na zřízení přípojky
8. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
9. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
10. Realizace vodovodní přípojky včetně montáže vodoměru a její uvedení do provozu
11. Kolaudace, je-li vyžadována
(body 1.- 4.  řeší obvykle projektant)

Technické podrobnosti ke zřízení vodovodní přípojky, jejímu provedení, umístění vodoměru a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Realizace nové přípojky je zpoplatněna dle ceníku VaK.

Zrušení vodovodní přípojky na žádost majitele se řídí standartním postupem v následujících krocích:
1. Písemná žádost o zrušení vodovodní přípojky na předepsaném tiskopise
2. Dohodnutí termínu provedení zrušení, uhrazení zálohy
3. Příprava k realizaci  – vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
4. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
5. Fyzické odpojení přípojky od vodovodního řadu a zapravení navrtané díry pro přípojku opravnou tvarovkou či potrubím
6. Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení vodovodní přípojky,  způsobu provedení a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=302 , případně v „Hodonínských standardech“,  jež jsou zde uveřejněny. Zrušení přípojky je zpoplatněno dle ceníku VaK.