Myslivci

Ustavení celostátní organizace Čs. myslivecká jednota v roce 1923 dalo pravděpodobně popud ke vzniku mysliveckého spolku v Hruškách. Zakládajícím členem byl pan František Čapka, narozený v roce 1894.

Po válce ovlivnila vývoj myslivosti tzv. socializace zemědělství a myslivosti, s kterou skončilo vlastnění honitby jednotlivci. Dle zákonů z té doby, byla vyňata myslivost z vlastnictví půdy a právo provozovat myslivost měli jen soc. organizace. Myslivost provozovalo MS Hrušky.

V současné době existují dva subjekty. Jeden, který vlastní myslivecké zařízení, je myslivecké sdružení Zaječí dolina Hrušky a Honitební společenství Hrušky, které bylo založeno v roce 1992 – v čele s Martinem Tichým a hospodářem Miroslavem Blažejem.

Honitba v katastru obce Hrušky se nachází v rovinatém terénu, který je protkán sítí větrolamů a remízků a zdroji vody pro zvěř. Vysoká užitkovost honitby spolu s dobrou péčí o zvěř dala předpoklad pro vysoké stavy zvěře. V druhé polovině minulého století hlavně zajíců a koroptví, později, vzhledem k intenzivnímu zemědělství hlavně srnčí – které lze v zimě spatřit až 100 kusů.